Biuro rachunkowe OptimaSkontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl


OFICJALNA STRONA:

www.biurorachunkoweoptima.pl

Praca na zwolnieniu lekarskim

Wynikające z przepisów kodeksu pracy obowiązki pracownicze nie zawsze są jednak przez te osoby przestrzegane - zwolnienie lekarskie oraz podjęcie pracy zarobkowej na mocy umów cywilnoprawnych, czyli umów o dzieło czy umowy zlecenie jest w Polsce bardzo powszechne.

Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może podejmować innej pracy - na mocy przepisów jest to możliwe o ile posiada pełną zdolność do pracy i nie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Będąc na nim i jednocześnie podejmując inne zajęcie narazi się na łamanie podstawowych zasad zwolnienia lekarskiego, a więc przede wszystkim możliwie najszybszego powrotu do pełni zdrowia a tym samym do wznowienia pracy u obecnego pracodawcy.

Wykrycie przez pracodawcę faktu nie zarejestrowania przez pracownika postanowień zwolnienia lekarskiego będzie skutkowało dla tego drugiego bardzo przykrą konsekwencją. W trakcie przebywania na zwolnieniu obowiązkiem pracownika jest bowiem powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek działań związanych z podjęciem czynności pracowniczych u innego pracodawcy, a także poddawanie się okresowym badaniom oraz stosowaniem do zaleceń lekarza. 

Pracownik ma jednak możliwość wykonywania zleconej pracy na zwolnieniu przez obecnego pracodawcę mając tym samym na względzie dobro zakładu pracy. W tym przypadku musi stosować się jednak do zaleceń lekarskich bez ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych np. może w tym czasie wykonywać drobne prace biurowe.


Umowa sponsoringu

Pojęcie sponsoringu nie jest uregulowane ani przepisami cywilnymi ani podatkowymi, a jego szczegóły zostały wprowadzone przez praktykę gospodarczą. Sponsoring określa się więc jako wzajemne świadczenia stron - sponsorującej oraz sponsorowanej. Świadczenia są obustronne, czyli sponsorujący wpłaca na konto sponsorowanego określoną sumę pieniędzy, a ten zobowiązuje się do umieszczenia logo na stronie internetowej, materiałach graficznych czy strojach zawodników. Świadczenia obu stron powinny zatem zostać spisane w dokumencie nazywanym umową sponsoringu.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, w przypadku umowy sponsoringu ważne jest przede wszystkim ustalenie wzajemnej wartości świadczeń. Powinny być one takiej samej wartości, jeśli bowiem wartość świadczenia sponsora była wyższa niż wartość świadczeń reklamowych sponsorowanego, to nadwyżka byłaby już darowizną, której nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli chodzi o rozliczenie podatku VAT wynikającego ze świadczeń sponsorskich, zależy to od ich formy. W przypadku przekazania pieniędzy na rzecz danej organizacji, nie podlega to rozliczeniu w podatku VAT. Natomiast przekazanie towarów lub wykonanie usług traktuje się jako sprzedaż, więc termin powstania obowiązku podatkowego, stawka VAT czy podstawa opodatkowania ustala się właściwie dla danego rodzaju sprzedaży. W sytuacji, gdy podmiot sponsorowany jest czynnym podatnikiem VAT i wystawia faktury, sponsor może odliczyć od nich VAT, pod warunkiem, że wydatek jest związany z czynnościami opodatkowanymi.


Kara za niezarejestrowaną działalność gospodarczą?

Sprzedaż produktów bez ich zarejestrowania równoznaczne jest z konsekwencjami prawnymi. Sprzedający może liczyć się w związku z tą sytuacją z nałożeniem na niego kary grzywny lub pozbawienia wolności. Nie każda sprzedaż dokonywana przez osobę fizyczną wymaga udokumentowania i zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do obligatoryjnych elementów należy spełnienie wymogów wskazanych w polskim prawie.

Według definicji przedsiębiorstwa jako firmę uznać należy zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny rachunek w sposób ciągły. Obowiązkowo działalność musi otrzymać wpis do CEIDG jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: prowadzone przedsiębiorstwo jest w sposób zorganizowany oraz ciągły i ma charakter zarobkowy. Wysokość dochodu nie będzie miała znaczenia dla obowiązku rejestracji działalności, chyba że może ona otrzymać tytuł nierejestrowanej (artykuł 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców)

 Karze podlegać będą przedsiębiorcy za brak zarejestrowania firmy w ewidencji, mimo że obowiązek taki został nałożony oraz w przypadku braku zgłaszania zmian w rejestrze CEIDG.


Blogger Templates