Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plTermin płatności faktury

Termin płatności faktury, która dokumentuje dostawę towarów i usług nie może być dłuższy niż 60 dni od doręczenia faktury podmiotowi niepublicznemu, 60 dni od otrzymania towaru lub usługi bądź 30 dni od dnia, w którym została doręczona faktura z wyjątkiem podmiotów leczniczych.

Co jednak ważne, termin płatności powinien być liczony od dnia dostarczenia danego dokumentu, jednakże przedsiębiorcy bardzo często nie prowadzą ewidencji wpływu faktur, a termin płatności wyliczają na podstawie dnia w którym otrzymali towar bądź została wykonana dla nich usługa.

Wierzyciel ma prawo do zryczałtowanej rekompensaty kosztów poniesionych w celu uzyskania należności w wysokości 40 euro. Przeliczenie waluty musi odbyć się według średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym należność przybrała formę wymagalną. W przypadku gdy koszty przekraczają kwotę rekompensaty wówczas dłużnikowi przysługuje prawo do ich zwrotu wraz z kosztami postępowania sądowego pomniejszonymi o kwotę rekompensaty w wysokości 40 euro.


Rejestracja VAT-UE

Przedsiębiorcy wykonujący transakcje unijne często mają problemy związane z rozliczeniem poszczególnych zdarzeń gospodarczych.

Zanim dokonasz pierwszą transakcję z unijnym kontrahentem koniecznie sprawdź czy nie musisz w tym celu przejść rejestracji do VAT UE.

Kto posiada taki obowiązek?

Obowiązek rejestracji w VAT UE dotyczy przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, którzy będą wykonywać transakcje  dotyczące:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- wewnątrzwspólnotowego nabycia usług,
- wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Jeżeli przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT, jednak pragną uczestniczyć w transakcjach VAT wówczas także muszą oni zarejestrować się w VAT UE, o ile ich transakcje dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy ich wartość przekracza 50 000 zł oraz importu usług, których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy.


Kontrola urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT

Jeżeli przedsiębiorca wykazuje znacznie większe niż przeważnie kwoty podatku do zwrotu, zwłaszcza w  przyspieszonym terminie wówczas zwiększa się prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy dokona kontroli danego podatnika.
Kontrola skarbowa jest również bardziej prawdopodobna gdy podatnik dokonuje wielu korekt w wystawianych przez siebie deklaracjach.

Najczęstszymi błędami dotyczącymi VAT, które bardzo często wypływają podczas kontroli urzędu skarbowego są:
- odliczenie podatku z tytułu nabycia samochodu osobowego,
- odliczenie podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych od samochodów osobowych,
- odliczenie podatku naliczonego od faktur za zakup paliwa do samochodów osobowych,
- odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług noclegowych i gastronomicznych,
- przedwczesne odliczenie podatku naliczonego.

Jaki jest zakres kontroli VAT?
- kwoty ujęte w deklaracjach z zapisami w rejestrach VAT,
- zgodność zapisów w rejestrach VAT z dokumentami źródłowymi,
- dokumenty źródłowe,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- prawidłowość podstawy opodatkowania,
- transakcje wewnątrzwspólnotowe,
- stosowane stawki podatkowe,
- prawidłowość obniżenia kwoty podatku należnego.                Blogger Templates