Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plNiedobory w firmie

Niedoborem nazywa się różnicę pomiędzy rzeczywistym stanem posiadanego materiału, towaru, majątku będącego w posiadaniu podatnika a stanem wykazanym w prowadzonych przez niego ewidencjach.

 Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek okresowej kontroli składników posiadanego majątku – tak zwanej inwentaryzacji. Przedsiębiorcy przeprowadzają więc obowiązkowy remanent oraz dokonują spisów z natury, aby zweryfikować czy w firmie nie dochodzi do niewłaściwej utraty majątku, która najczęściej spowodowana jest:

- nieprawidłowym magazynowaniem lub błędami w danych magazynowych wprowadzanych do systemu,
- nieprawidłowym transporcie,
- błędami z dokumentacji nabycia,
- kradzieżami, zgubieniem lub zniszczeniem
- ubytkami naturalnymi,
- zdarzeniami losowymi.

Jeśli niedobory powstały z winy podatnika traktowane są jako utrata mienia i nazywane są utratą zawinioną. Utrata nienawieziona powstaje na wskutek czynników niezależnych od przedsiębiorcy, takich jak na przykład pożar.

Co do zasady straty powstałe wyniku inwentaryzacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie wystarczy jednak samo stwierdzenie niedobory, przedsiębiorca musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i określić przyczynę i okoliczności powstania niedoboru.


Zakup środka trwałego

Środkami trwałymi nazywamy rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim maszyny, urządzenia, nieruchomości, środki transportu czy inwentarz żywy. Zakup każdego środka wymaga wprowadzenia go do ewidencji.

Dowodem przyjęcia do użytkowania jest dokument OT, który musi zawierać elementy takie jak:
- datę sporządzania,
- wskazanie rodzaju dowodu,
- określenie stron danego zdarzenia gospodarczego,
- nazwę, charakterystykę oraz wartości początkowej środka trwałego,
 - podpis osoby wystawiającej dowód,
- podpis osoby, której wydano, bądź od której przyjęto dany środek trwały,
- polecenie księgowania z podpisem osoby do tego upoważnionej.

W trakcie użytkowania wartość ŚT może ulec zmianie, co należy zaktualizować w dokumentach, ponieważ ma to wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych i koszt uzyskania przychodu.


Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Oprócz oczywistych kwestii odróżniających prowadzenie sklepi internetowego od stacjonarnego, takich jak brak konieczności wynajmu lokalu czy zatrudnienia personelu, występuje jeszcze jedna istotna różnica związana z dokumentowaniem sprzedaży. Sprzedaż internetowa traktowana jest jako sprzedaży wysyłkowa i podlega innym regulacjom prawnym.

Jak wynika z obowiązujących przepisów jest to jeden z nielicznych działów, które zwolnione są z konieczności posiadania kasy i wydawania paragonów co stanowi kolejny sposób pozwalający oszczędzić pieniądze.

 Aby uzyskać zwolnienie należy spełnić określone warunki. Opłaty za sprzedawane towary muszą być wpłacane na konto lub za pośrednictwem poczty, w całości i jednorazowo. W dokumentacji potwierdzającej płatność muszą znajdować się informacje wskazujące wszystkie elementy transakcji – dane nabywcy oraz precyzyjnie określony przedmiot zakupu. Kolejnym warunkiem jaki musi zostać spełniony jest nieprzekroczenie limitu 20 000 złotych (po przekroczeniu tej kwoty nie można uzyskać zwolnienia). Zwolnienia nie można uzyskać jeśli sprzedaż dotyczy perfum, sprzętu telewizyjnego, radiowego, komunikacyjnego fotograficznego.


Blogger Templates