Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plDoradca podatkowy w Polsce

Kim jest doradca podatkowy? To wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Praktycznie zawód wykonywany jeszcze przed ustanowieniem samorządu zawodowego tzn. Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Czynności doradztwa podatkowego mogą być wykonywane przez:
- osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych,
-  adwokatów i radców prawnych
-  osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Czynności doradztwa podatkowego:
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • sporządzanie  zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy podatnikom, płatnikom i inkasentom
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnychTermin wystawienia faktury, a obowiązek VAT

Artykuł 106 ustawy 1 ustawy o VAT określa, że fakturę VAT należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonana została dostawa towarów lub wykonano usługę. Termin ten dotyczy także faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części lub całości zapłaty, jak również wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Od zasady tej istnieje kilka wyjątków. Terminy szczególne obowiązują w następujących transakcjach:
1. Usługi budowlane i budowlano-montażowe - 30. dzień od dnia wykonania usługi.
2. Dostawa książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów - 60. dzień od dnia wydania towaru.
3.Niezwrócenie opakowania objętego kaucją zwrotu - 7. dzień od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania.
4.Dostawa energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewodowego - dzień upływu terminu płatności.Składki ZUS przez Internet

Od października tego roku rozpoczęła się wysyłka listów z informacją o  nowym, indywidualnym numerze rachunków.

Od stycznia 2018 r. będzie można opłacać wszystkie składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziemy wysyłać jeden przelew łącznie obejmujący ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiany mają znacznie ułatwić procedurę opłacania składek, która wyglądać będzie następująco:
  1. Robimy przelew wpisując numer rachunku bankowego – indywidualny numer rachunku składkowego.
  2. ZUS księguje oraz rozlicza wpłatę.
  3. Wpłata zostaje podzielona na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.
  4. Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle listem poleconym.WAŻNE:
Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.Blogger Templates