Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plNadrzędne zasady rachunkowości

zasady-rachunkowosci
W każdej firmie, która prosperuje na rynku istnieją odpowiednie zasady, wytyczne, które ułatwiają i usprawniają prowadzenia działalności. Żadna jednostka nie byłaby w stanie właściwie prosperować jeśli nie miałaby odgórnie narzuconych regulacji.

Podobnie jest w systemie rachunkowości, który opiera się na nadrzędnych zasadach, pozwalają one na przedstawienie rzeczywistej i rzetelnej sytuacji finansowej i  majątkowej przedsiębiorstwa.  

Zasada memoriałowa
↔ zobowiązuję jednostki do ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich przychodów i kosztów jakie zostały wygenerowane w danym roku obrotowym, bez względu na termin wystąpienia wpływu lub wydatku pieniężnego, jednostka ma obowiązek księgować przychody i koszty w tych okresach, w których powstały.

Zasada kontynuacji działania
↔ oznacza, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała działalność w dające się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie

Zasada ciągłości 
↔ zobowiązuje jednostki do stosowania w sposób ciągłych przyjętych zasad i rozwiązań co pozwoli na porównanie danych z kliku okresów sprawozdawczych

Zasada ostrożnej wyceny
↔ prowadzenie działalności gospodarczej zawsze jest związane z niepewnością i ryzykiem co wiąże się właśnie z funkcjonowaniem zasady ostrożności, jednostka ma w taki sposób wycenić swój majątek i posiadany kapitał aby nie zniekształcić obrazu wyniku finansowego

Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu
↔ podmiot gospodarczy ma obowiązek ewidencjonować w księgach rachunkowych wszystkie operacje gospodarcze zgodnie z rzeczywistą treścią tak aby charakteryzowały prawdziwy obraz prowadzonej działalności

Zasada istotności
↔jednostka jest zobowiązana ujawniać wszystkie operacje, które mają istotny wpływ na obraz firmy, jeśli jakieś zdarzenia nie odgrywają znaczącej roli jednostka może je łączyć z innymi pozycjami

Zasada przewagi treści nad formą
↔ należy ujawniać wszystkie informacje o treści ekonomicznej bez względu na ich formą prawną

Funkcjonowanie takich zasad pozwala jednostce gospodarczej na wykreowanie w pełni rzeczywistego obrazu prowadzonej działalności gospodarczej. Gdyby jednostki nie miały odgórnie narzuconych zasad ciężko  byłoby zewnętrznym użytkownikom uzyskać wiarygodne informację i wyciągnąć z nich jakieś wnioski potrzebne w procesie decyzyjnym.


Blogger Templates