Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plInwentaryzacja


inwentaryzacja-w-firmie
Inwentaryzacja to najstarsza metoda pozwalająca na zweryfikowanie stanu majątku. Polega na sporządzeniu spisu wszystkich posiadanych przez firmę zasobów rzeczowych i pieniężnych oraz wyjaśnienie ewentualnych różnic jakie występują między stanem faktycznym a stanem, który wynika z ksiąg rachunkowych.

Cele inwentaryzacji:

→  dokonanie porównania majątku z prowadzoną ewidencją
→  ujawnienie niedoborów i nadwyżek, wyjaśnienie ich przyczyn
→  dokonanie rozliczenia osób materialne odpowiedzialnych
→  wykazania składników, które są nie przydatne i zbędne

Podmiot ma do wyboru trzy metody zgodnie, z którymi może dokonywać inwentaryzacji,  każda z metod nadaje się do innego rodzaju majątku.

1. Spis z natury dokonywany przez komisję inwentaryzacyjną, sporządzany jest  spis posiadanego majątku następnie  zestawia się go z ewidencją, jeśli pojawiają się różnice  konieczne jest ich wyjaśnienie.
2. Uzgadnianie salda stosowane  w przypadku rozliczenia rozrachunków z kontrahentami w przypadku takich składników jak środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, udzielone pożyczki, należności (z wyjątkiem spornych i wątpliwych).
3. Weryfikacja stanu ewidencyjnego metoda przeznaczona dla zasobów, których stanu nie da się określić w tradycyjny sposób za pomocą spisu z natury np. należności sporne i wątpliwe, środki trwałe, do których dostęp jest znaczne utrudniony

Jeśli chodzi z kolei o formy przeprowadzania inwentaryzacji to jednostka gospodarcza może przeprowadzać:

  • inwentaryzacje pełną okresową - ustalenie rzeczywistego stanu całego posiadanego majątku na wyznaczony dzień.
  • inwentaryzacja pełna ciągła charakteryzuje się systematycznością w procesie ustalania stanu poszczególnych składników majątku, przebiega w różnych planowo określonych terminach, jej zadaniem jest w wyznaczonym czasie określić rzeczywisty stan majątku,
  • inwentaryzacja niepełna  ( inaczej określana częściową, wycinkową, wyrywkową)  związane jest tylko z wybranymi pozycjami składników majątku takimi jak zapasy materiałów, towarów, półfabrykatów oraz wyrobów gotowych. Stosowana jest przez jednostkę kiedy konieczna jest kontrola osoby odpowiedzialnej za zapasy, zatrudniona zostaje nowa osoba na takim stanowisko lub kiedy trzeba oszacować straty poniesione w wyniku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych


Wszelkie rozbieżności jakie wynikną w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją muszą zostać wyjaśnione. Taka weryfikacja majątku jest bardzo potrzebna dla przedsiębiorstwa sprawdza na ile rzetelnie prowadzone są księgi i na ile uczciwie postępują pracownicy. Nie koniecznie ujawnione błędy muszą być wynikiem pomyłki pracownika,  czasem błąd wkradnie się do ewidencji zwłaszcza jeśli firma zajmuję się obrotem homogenicznych produktów.Blogger Templates