Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plMajątek firmymajatek-firmyKażda jednostka gospodarcza prowadząca działalność gospodarczą posiada majątek, struktura składników majątku kształtuje się w zależności od potrzeb jednostki gospodarczej i profilu prowadzonej działalności.

Majątek firmy składa się z aktywów trwałych i aktywów obrotowych, które różnią się od siebie czasem przez jaki są przez podmiot wykorzystywane oraz stopniem płynności.

Aktywa zgodnie z ustawą o rachunkowości są to zasoby kontrolowane przez jednostkę, mające wiarygodnie określoną wartość, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, ich nadrzędnym celem jest przyniesienie w przyszłości jednostce korzyści ekonomicznych .

Aktywa trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok

  • Wartości niematerialne i prawne
  • Rzeczowe aktywa trwałe 
  • Należności długoterminowe
  • Inwestycje długoterminowe
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe o czasie wykorzystanie krótszym niż 1 rok

  • Zapasy
  • Należności krótkoterminowe 
  • Inwestycje krótkoterminowe
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Do każdej z tych głównych pozycji przedsiębiorstwo zalicza poszczególne składniki majątku jakie posiada i prezentuje je w bilansie jednostki.

O strukturze posiadanego majątku będzie decydować rodzaj prowadzonej działalności. Jeśli podmiot prowadzi działalność produkcyjną w posiadanym przez niego majątku będą  przeważać aktywa trwałe z kolei w przypadku działalności handlowej głównym składnikiem aktywów będzie majątek obrotowy.


Blogger Templates