Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plPodstawy prawne


ksiegowosc
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bardzo skomplikowanym procesem, który wymaga ogromnej wiedzy z zakresu rachunkowości ale i nie tylko. Osoba zajmują się prowadzeniem ewidencji zdarzeń gospodarczych jednostki musi stosować się do krajowych i międzynarodowych standardów jakie zostały stworzone w celu zapewnienie odpowiedniej jakości informacji, które wynikają z prowadzonych ksiąg i sporządzanych sprawozdań finansowych.

Ustawa o rachunkowości to akt prawny, który został przyjęty 29 września 1994 roku , stanowi podstawę systemu rachunkowości w Polsce, obecna wersja ustawy była wielokrotnie nowelizowana. W swoim zakresie reguluje:
 • zasady związane z prowadzeniem rachunkowości, 
 • tryb sporządzania, zakres sprawozdań finansowych,
 • tryb badania sprawozdań przez biegłych rewidentów , 
 • zasady w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg

Krajowe Standardy Rachunkowości to wytyczne opracowane przez Komitet Standardów Rachunkowości w celu zapewnienia jednolitej informacji finansowej, obecnie zostało opracowane 6 krajowych standardów:
 1. Rachunek Przepływów Pieniężnych
 2. Podatek dochodowy
 3. Niezakończone usługi budowlane 
 4. Utrata wartości aktywów
 5. Leasing, najem i dzierżawa
 6. Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to standardy, interpretacje i struktura przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w celu ujednolicenia systemu sprawozdawczości finansowej , zapewnienia możliwości efektywnego porównywania informacji sprawozdawczości finansowej, regulują takie zagadnienia jak:
 • prezentacja danych 
 • metody wyceny składników majątku i źródeł jego finansowania
 • zakres informacyjny sprawozdań finansowych
 • prezentację majątku trwałego
Blogger Templates