Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plRachunek Przepływów Pieniężnych

W prowadzonej działalności gospodarczej cały czas zachodzą różnego rodzaju zdarzenia gospodarcze, które wpływają na stan majątkowy i finansowy jednostki. Jednym z taki zdarzeń są wpływy i rozchody środków pieniężnych, które pojawiają się w każdym segmencie prowadzonej działalności.
Wszystkie takie zdarzenia zestawia się w Rachunku Przepływów Pieniężnych kolejnym sprawozdaniu finansowym określanym także mianem cash flow.

Sprawozdanie to obrazuje zmiany jakie zaszły w stanie środków pieniężnych jednostki  w okresie sprawozdawczym. Taki rachunek służy jednostce do oceny jej możliwości do generowania środków a także możliwość określenie  zapotrzebowania na środki pieniężne.

Rachunek Przepływów Pieniężnych sporządzany jest przez wszystkie jednostki, które podlegają obowiązkowi badania rocznego sprawozdania finansowego. Określenie w jaki sposób dokonuje się obieg środków pieniężnych w jednostce jest bardzo ważne bo pozwala nakreślić efektywność egzekwowania należności a także zdolność jednostki do spłaty zobowiązań.


Metody sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych:

METODA BEZPOŚREDNIA

► analizuje wszystkie wpływy i wypływy środków pieniężnych jakie zachodzą w działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej , metodę stosuje się do analizowania przepływów w każdym rodzaju prowadzonej działalności .

METODA POŚREDNIA

► opiera się na korygowaniu zysku neto o konkretne pozycję w taki sposób aby określić zmianę netto w środkach pieniężnych , ta metoda wykorzystywana jest w przypadku działalności operacyjnej .Dokonuje się korekty zysku netto o wartość amortyzacji,  zyski/straty z tytułu różnic kursowych,  zyski/straty na działalności inwestycyjnej, zmianę stanu rezerw, należności, zapasów, zobowiązań , rozliczeń międzyokresowych .
Blogger Templates