Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plPrawo podatkowe kontra prawo bilansowe - KOSZTY

rozliczenia-w-firmie
Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są koszty. Kategoria ta ważna jest zarówno ze względu na prawo bilansowe jaki i prawo podatkowe. Problem pojawia się kiedy należy dokonać klasyfikacji kosztów, jest to konieczne ponieważ między ujęciem bilansowym oraz ujęciem podatkowym istnieje zasadnicza różnica.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty  to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Z kolei w prawie podatkowym pojawi się  inne nazewnictwo kosztów, które określane są mianem kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z zapisami ta kategoria to  koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów, które ustawodawca wymienił w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tych dwóch ujęciach kosztów można znaleźć podobieństwa ale i ogromne różnice. Jeśli chodzi o podobieństwa, które łącze te dwie definicje kosztów to można wskazać pominięcie kosztów utraconych korzyści oraz kosztów utajonych, ponoszone koszty wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno w ujęciu bilansowym jaki i ujęciu podatkowym jednostka gospodarcza zobowiązana jest do dokumentowania ponoszonych kosztów. Jeśli z kolei chodzi o różnice występują one w :

- momencie uznania kosztu - prawo podatkowe to bezpośredni związek kosztu z opodatkowanym przychodem, w prawie bilansowym nie koniecznie występuje taka zależność,

- stosowanych zasadach - prawo bilansowe kieruje się zasadami memoriału i kontynuacji działania, stosuje zasady współmierności oraz ostrożności, ujęcie podatkowe na równi bierze pod uwagę zasadę memoriału oraz zasadę kasową wyklucza zasadę kontynuacji działania,

- akceptowaniu cech informacji - prawo podatkowe odrzuca takie cechy jak istotność, przewaga treści nad formą, neutralność z kolei ujęcie bilansowe bierze pod uwagę wszystkie te cechy,

- zakresie wyłączeń - w prawie podatkowym istnieje długa lista wyłączeń, czego nie można powiedzieć o prawie bilansowym gdzie wyłączenia się nie pojawiają.


Blogger Templates