Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plksiegowosc
Obowiązek poddawania badaniu sprawozdań finansowych dotyczy banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, spółek akcyjnych, jednostek działających na postawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz pozostałych podmiotów, które spełniają co najmniej dwa z podanych czynników:

  • średnioroczne zatrudnienie powyżej 50 osób
  • suma bilansowa na koniec roku obrotowego powyżej 2,5 mln euro
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych powyżej 5 mln euro 


Jeśli spełnione zostają warunki pojawia się konieczność badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Takie badanie ma na celu zbadanie czy jednostka jasno i rzetelnie przedstawiła sytuacją majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Efektem badania przeprowadzanego przez biegłego rewidenta jest
pisemna opinia oraz raport.


Opinia biegłego rewidenta stwierdza czy sporządzone przez jednostkę sprawozdania:

  • wynikają z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
  • oparte zostały na aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych
  • zawierają wszystkie niezbędne informacje potrzebne do oceny jednostki 

W takiej opinii powinno się także znaleźć wskazanie niedopełnionych przez jednostkę obowiązków i ewentualne uwagi na temat zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Raport biegłego rewidenta zawiera:
  • charakterystykę jednostki gospodarczej
  • informacja, czy jednostka podczas badania współpracowała z biegłym rewidentem ( składanie wyjaśnień, objaśnień) 
  • ocenę prawidłowości stosowanego systemu sprawozdawczości
  • omówienie sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego z wskazaniem na zjawiska, które są niepokojące i mogą zagrażać działalności jaka jest prowadzona

Badanie jakie wykonane zostaje przez biegłego powinno być bezstronne i niezależne, tylko wtedy jest wiarygodnym źródeł informacji. Niestety w praktyce bywa różnie. Podanie informacji czy jednostka będzie kontynuowała działalność jest bardzo ważne, umożliwia inwestorom, innym podmiotom podejmowanie decyzji związanych z inwestowaniem w badany podmiot. 

Blogger Templates