Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plRachunkowość finansowa

Ze względu na funkcję oraz odbiorców informacji z systemu sprawozdawczości finansowej możemy wyodrębnić :

  1. rachunkowość finansową 
  2. rachunkowość podatkową
  3. rachunkowość zarządczą


Każda z tych kategorii rachunkowości posiada charakterystyczne cechy oraz odgrywa inną funkcję. Rachunkowość finansowa jest to system identyfikowania, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji na temat sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz jego wyników finansowych.

Cechy rachunkowości finansowej:
- użytkownikami informacji są podmioty zewnętrzne w postaci kontrahentów, inwestorów, różnych organizacji, społeczeństwa, itd.,
-  prezentuje informacje dotyczące całej jednostki gospodarczej,
-  uwzględnia historyczne oraz bieżące dane finansowe podmiotu,
-  uporządkowana jest przez różne akty i normy prawne,
-  prezentuje dane z danego okresu sprawozdawczego miesiąc, rok,
-  powinna cechować się  terminowością oraz bezbłędnością, rzetelnością, ciągłością, prawidłowością,
-  prowadzenie rachunkowości finansowej w jednostkach jest najczęściej obligatoryjne.


Rachunkowość finansowa odgrywa bardzo ważną rolę w procesie pozyskiwania informacji finansowych na temat jednostek gospodarczych. Jej rezultatem są sprawozdania finansowe, które prezentują wynik działalności. Stanowi użyteczne narzędzie, które poprzez różne metody odzwierciedla stan finansowo-majątkowy jednostki. Prowadzona jest przez jednostki w wersji uproszczonej oraz wersji pełnej. Pełni następujące funkcje:

  • informacyjną - dane o wynikach finansowych, sytuacji finansowej, jest to nadrzędna rola rachunkowości,
  • dowodową - za pomocą dowód księgowych przedstawia efekty zaistniałych operacji gospodarczych
  • kontrolną - monitoruje efekty działania jednostki,
  • rozliczeniowo -obrachunkową - pomaga w  rozliczeniu z kontrahentami, urzędami, pracownikami oraz w wycenie i ewidencji posiadanych zasobów.

Blogger Templates