Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plWedług jakich cen można wyceniać składniki majątku?

zasady_rachunkowości
Wycena aktywów i pasywów prowadzona jest w oparciu o różne kategorie cen, które zostały określone w ustawie o rachunkowości. ( więcej o wycenie aktywów i pasywów ).

CENA NABYCIA
- jest to cena zakupu składnika aktywów, która obejmuje swoim zakresem kwotę należną sprzedającemu,  z wyłączeniem podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, w przypadku kiedy do czynienia mamy z importem powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym, dodatkowo zwiększona jest o koszty, które bezpośrednio związane są z zakupem i przystosowaniem składnika do użytkowania oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, upusty, inne zmniejszenia.

KOSZT WYTWORZENIA
- obejmuje wszystkie kategorie kosztów, które powstały w bezpośrednim związku z danym produktem między innymi zużycie materiałów bezpośrednich oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.


CENA SPRZEDAŻY NETTO
- określa wartość składnika aktywów, którą można pozyskać na dzień bilansowy w razie jego sprzedaży, nie obejmuje podatku VAT, podatku akcyzowego, zmniejszona jest o rabaty, opusty, inne zmniejszenia, zwiększona odpowiednio o należną dotację przedmiotowa. Wykorzystywana jest do weryfikacji ceny nabycia, ceny zakupu towarów albo kosztów wytworzenia - wartość niektórych z składników aktywów, która wyrażona jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie może być większa od ceny sprzedaży netto.

CENA SPRZEDAŻY
- jest to wartość rynkowa składników aktywów, po jakiej oferowane są one przez sprzedawców do sprzedaży na wolnym rynku.

WARTOŚĆ GODZIWA
- jest to kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi podmiotami, które nie są ze sobą powiązane. Powinna być ustalana w bardzo staranny, obiektywny i sprawdzalny sposób.

KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY
- wyrażona w walucie polskiej wielkość zobowiązania wobec wierzyciela, zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz regulacjami prawnymi, określona na dzień bilansowy lub inny dzień, powiększona o należne odsetki wynikające z tytułu zwłoki w spłacie zobowiązania, pomniejszona z kolei o kwoty, które już zostały uregulowane.

KWOTA WYMAGANEJ ZAPŁATY
- wyrażona w walucie polskiej kwota należności od dłużnika, jaką zobowiązał się zapłacić zgodnie z umową wraz z należnymi odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, z tytułu odszkodowań, które prawnie przysługujące jednostce.

WARTOŚĆ NOMINALNA
- kwota emisyjna środków pieniężnych, papierów wartościowych ( w postaci akcji, obligacji ), kapitałów ( funduszów) , która określona jest w statutach lub umowach spółek, spółdzielniach, jednostek prowadzących działalność w innej formie prawnej, niezbędna jest do wyceny posiadanych przez podmiot gospodarczy aktywów i pasywów.

SKORYGOWANA CENA NABYCIA
- cena nabycia po jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszony o spłaty wartości nominalnej, skorygowany następnie o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, określoną za pomocą efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość.
Blogger Templates