Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plWycena aktywów i pasywów


aktywa-i-pasywa
Rozpoczynając działalność gospodarczą jednostka gospodarcza sporządza bilans, sprawozdanie finansowe, które zawiera w sobie zestawienie wszystkich składników aktywów i pasywów. Na dzień bilansowy wszystkie kategorie aktywów i pasywów muszą zostać wycenione w oparciu o ceny, które określone zostały w ustawie o rachunkowości.

Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:


»  środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, istnieje możliwość wyceny także w oparciu o wartość przeszacowaną po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, odpisy z tytułu utraty wartości,

»  nieruchomości oraz WNiP zaliczane do inwestycji  podobnie jak w przypadku poprzedniej kategorii lub też w oparciu o cenę rynkową lub inaczej określoną wartość godziwą,

»  środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem środka, skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

»  udziały w innych jednostkach oraz niektóre z inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia obniżonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej, skorygowanej ceny nabycia w przypadku kiedy dla składnika został określony termin wymagalności,

»  udziały w jednostkach podporządkowanych, które jednostka zalicza do pozycji aktywów trwałych wycenia się zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej lub tez w oparciu o metodę praw własności jeśli metoda ta będzie stosowana w stosunku do wszystkich jednostek podporządkowanych,

»  inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej lub według ceny nabycia w zależności od tego, która z tych cen jest niższa lub według skorygowanej ceny nabycia, jeśli dla inwestycji krótkoterminowej nie istnieje aktywy rynek wycena może być prowadzona w oparciu o wartość godziwą,

»  rzeczowe składniki aktywów obrotowych- wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych jednak niż cena sprzedaży netto na dzień bilansowy,

»  należności i udzielone pożyczki - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,  z zachowaniem zasady ostrożności,

»  należności i udzielone pożyczki, które zaliczane są do aktywów finansowych może jednostka wyceniać według skorygowanej ceny nabycia, w sytuacji gdy przeznaczone są do sprzedaży w okresie 3 miesięcy wycena może być prowadzona według ceny rynkowej lub innej określonej wartości godziwej,

»  zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

»  zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,

»  rezerwy - wycenia się w uzasadnionej i wiarygodnie określonej wartości,

»  udziały ( akcje ) własne - według ceny nabycia,

»  kapitały ( fundusze własne ) z wyłączeniem udziałów i akcji własnych oraz inne aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.


W oparciu o te wytyczne podmiot gospodarczy dokonuje wyceny posiadanych przez siebie zasobów majątkowych prezentując ich wartość w sprawozdaniu finansowym. W ciągu całego roku jednostka gospodarcza dokonuje korekty wycenionych aktywów i pasywów uwzględniając między innymi odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Blogger Templates