Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plZasady wypłacania wynagrodzeń

WYNAGRODZENIE jest to wypłata w formie pieniężnej, w formie świadczeń w naturze lub innych ekwiwalentów jaka wypłacana jest pracownikom za wykonywaną przez nich pracę.  

Terminy wypłaty wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzenia przez pracodawcę powinna się odbywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Pracodawca nie może wypłacać wynagrodzenia rzadziej niż raz w miesiącu, termin miesięczny jest okresem maksymalnym, wyłączając składniki płacy, które przysługują pracownikowi po dłuższym okresie pracy ( premie roczne, trzynastka ).

Najczęściej wynagrodzenie wypłacane jest z dołu zaraz po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca. Jeśli wypłacane jest stałe wynagrodzenie bez konieczności weryfikowania wydajności pracownika, pracodawca nie potrzebuje czasu na określenie kwoty wynagrodzenia, więc zgodnie z zasadą niezwłocznego wypłacania wynagrodzenia wypłata płacy powinna nastąpić na koniec miesiąca.  

Miejsce wypłaty wynagrodzenia  

Miejsce wypłaty wynagrodzenia definiowane jest jako wyodrębniona fizycznie część powierzchni, skąd pracownik może pobrać należne mu wynagrodzenie.

Forma wynagrodzenia 
Przepisy Kodeksu Pracy określają zasadę, że wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w formie pieniężnej. Wykonywanie tego świadczenia w innej formie możliwe jest jeśli takie rozwiązanie zostało przewidziane ustawą lub układem zbiorowym pracy. W formie innej niż pieniężna może być wypłacana tylko część wynagrodzenia, jako uzupełnienie. Dodatkowe świadczenia jakie przysługują pracownikowi mogą przybierać różną postać np. podarowanie produkowanych towarów, upominek.

Waluta wynagrodzenia

Zobowiązanie pieniężne na terenie Polski może być wyrażone tylko w walucie polskiej. Prawo dewizowe określa liczne wyjątki od tej zasady.
  • Jeśli praca pracownika wykonywana jest za granicą, wynagrodzenie może być w walucie obcej.
  • Jeśli pracownik przebywa na delegacji, waluta wynagrodzenia powinna zostać odgórnie ustalona między pracodawcą a pracownikiem.  
Zasady regulujące stosunek pracy a także sposób wypłacania pracownikowi wynagrodzenia zostały określone w Kodeksie Pracy oraz są regulowane wewnętrznymi ustaleniami zakładu pracy.  


Blogger Templates