Biuro rachunkowe OptimaSkontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl


OFICJALNA STRONA:

www.biurorachunkoweoptima.pl

Rachunkowość dla mikro jednostek

księgowość-spółki
Zmiana ustawy o rachunkowości daje możliwość mikro jednostkom prowadzenia księgowości z zastosowaniem pewnych uproszczeń.

W grupie mikro jednostek można znaleźć:

- spółki handlowe, inne podmioty prawne, odziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - 1,5 mln zł,
  • suma przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy - 3 mln zł,
  • wielość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - 10 osób.

- stowarzyszenia, związki zawodowe, izby gospodarcze, itp.

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych znajdują się w przedziale 200 000 - 2 000 000 euro,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które dobrowolnie zdecydowały się na stosowania zasad rachunkowości.


Uproszczenia w prowadzeniu księgowości:

Zasadniczym uproszczeniem jakie się pojawiło jest brak obowiązku sporządzania przez jednostki mikro pełnego sprawozdania finansowego. Jednostki takie w swoim sprawozdaniu mają możliwość pominięcia: informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych. 

Niektóre z informacji jakie powinny się pojawić w tych sprawozdaniach mikro jednostka powinna ująć w informacji uzupełniającej do bilansu. Dodatkowym uproszczeniem jest brak wyceny aktywów i pasywów w oparciu o wartość godziwą oraz skorygowaną cenę nabycia.

Dopełnieniem sprawozdania finansowego mikro jednostki jest informacja uzupełniająca do bilansu, która powinna zawierać takie informacje jak: 

  • kwota zobowiązań finansowych  z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie zostały uwzględnione w bilansie,
  • odrębnie ujawnia się zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
  • kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ( należy wskazać oprocentowanie, warunki, kwoty, które zostały już uregulowane ), zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,
  • wartość udziałów ( akcji) własnych ( przyczyny ich nabycia, liczba i ich wartość nominalna).Blogger Templates