Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plKontrola w firmie


kontrola-w-firmie
Prowadzenie działalności gospodarczej to konieczność podejmowanie ciągłych decyzji, realizowania wielu przedsięwzięć w ramach aktualnie obowiązujących norm prawnych. Przedsiębiorca musi więc liczyć się z możliwością kontroli, która dotyczyć może wielu aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy prawne regulujące zakres, formę kontroli przedstawione są w wielu aktach prawnych, ogólne zasady podmioty gospodarcze mogą znaleźć w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.


Czas trwania kontroli został ustalony w odniesieniu do wielkości przedsiębiorcy i wynosi:
  • mikroprzedsiębiorcy – 12 dni roboczych,
  • mali przedsiębiorcy – 18 dni roboczych,
  • średni przedsiębiorcy – 24 dni roboczych,
  • pozostali przedsiębiorcy – 48 dni roboczych.

Przepisy określają, że w przedsiębiorstwie może być prowadzona jedna kontrola, są jednak wyjątki w sytuacji kiedy zezwalają na to ratyfikowane umowy międzynarodowe, gdy jest to spowodowane uzasadnionym zagrożeniem życia lub zdrowia lub kiedy kontrola dotyczy celowości zwrotu VAT zanim zwrot został wykonany. O podjęciu kontroli przedsiębiorca musi zostać powiadomiony, organ kontrolujący może rozpocząć działania kontrolne nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.


Jakiej kontroli może spodziewać się przedsiębiorca w swojej firmie?


kontrola podatkowa dotyczy prawidłowości przeprowadzenia rozliczeń należności podatkowych przez podatnika, prowadzona jest przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych, zasady jej prowadzenia zawarte zostały w Ordynacji Podatkowej,

kontrola skarbowa prowadzona jest przez inspektorów kontroli skarbowej, informacje na jej temat określone zostały w ustawie o kontroli skarbowej,

kontrola inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady jej prowadzenia regulowane są w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy,

kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlegają jej przedsiębiorcy, których działalność ma związek ze zdrowiem i życiem klientów, zakres jej przeprowadzania określony został w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Znając postawy prawne kontroli każdy z przedsiębiorców ma możliwość zapoznać się z zasadami przeprowadzania kontroli, jej zakresie oraz przysługujących mu praw.
Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontrolny, który jest do wglądu przedsiębiorcy, ma on prawo do zgłoszenie odpowiednich uwag, jeśli protokół kontrolny został nieprawidłowo sporządzony.


Blogger Templates