Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plProwadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podstawą do wdrażania w firmie systemu rachunkowości jest ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w niej przedsiębiorcy znajdą wszystkie wytyczne na temat prowadzenie księgowości firmy.

Każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek posiadać odpowiednią dokumentację, która dotyczyć będzie:
  • roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • systemu, który służyć będzie ochronie danych księgowych oraz ich zbiorów.

Taka dokumentacja ustalana jest przez kierownika jednostki, który odpowiedzialny jest za prawidłowo prowadzoną księgowość firmy. Jeśli jakaś problematyka nie jest określona w ustawie przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z krajowych standardów, które wydane zostały przez Komitet Standardów Rachunkowości lub też z międzynarodowych standardów.

Księgi rachunkowe, które stanowią podstawę systemu księgowości powinny być prowadzone w jednostce firmy. Przedsiębiorcy mają możliwość powierzenia tego zadania podmiotom zewnętrznym, muszą jednak pamiętać o tym aby powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania oraz w razie kontroli zobowiązani są zapewnić dostępność odpowiedniej dokumentacji.


Księgi rachunkowe firmy obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
  • dzienniki,
  • księgę główną,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienie obrotów i sald,
  • wykaz składników aktywów i pasywów. 
Do prowadzenia ksiąg rachunkowych niezbędna jest dokumentacja księgowa, która stanowi podstawę ewidencji zdarzeń gospodarczych, jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. System księgowości firmy jest bardzo złożony, nakłada się na niego wiele obowiązków, które przedsiębiorcy muszą wykonywać w odpowiednich terminach.

Blogger Templates