Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plCoś więcej na temat zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości to według ogólnie przyjętej definicji zbiór aktualnych reguł, norm i procedur, które muszą znaleźć zastosowanie w praktyce w celu dostarczania informacji konkretnych, jasnych i użytecznych na temat sytuacji majątkowej danego przedsiębiorstwa i osiąganego przez nie wyniku finansowego. Każda firma jest zobowiązana do tego, aby na samym początku swojego działania określić swoją politykę rachunkowości, która będzie stosowana w kolejnych latach jej funkcjonowania. 


Zasady rachunkowości można podzielić na 3 kategorie:
 • zasady uniwersalne,
 • zasady podstawowe, czyli nadrzędne,
 • zasady szczegółowe, czyli zwyczajowe.

Wśród zasad uniwersalnych można znaleźć:
 • zasadę podwójnego i dwustronnego zapisu każdej operacji gospodarczej,
 • zasadę periodyzacji, a więc sporządzania okresowych sprawozdań finansowych.

Zasad nadrzędnych jest najwięcej i należą do nich zasady takie, jak:
 • zasada ciągłości, czyli w trakcie tworzenia sprawozdań finansowych trzeba trzymać się określonych zasad,
 • zasada ostrożności, czyli konieczne jest zachowanie równowagi w czasie dokonywania wyceny majątku firmy,
 • zasada kontynuacji działania, czyli przy prowadzeniu księgowości należy robić to w taki sposób, jakby przedsiębiorstwo miało dalej funkcjonować,
 • zasada memoriałowa, czyli księgowanie kosztów w miesiącu, w którym zostały poniesione,
 • zasada istotności, czyli prezentowanie informacji, które okażą się ważne dla odbiorcy w celu podjęcia konkretnej decyzji,
 • zasada rzetelnego obrazu, czyli ukazanie prawdziwego i wiarygodnego stanu przedsiębiorstwa,
 • zasada dokumentacji, czyli obowiązkowe jest dokumentowanie wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w firmie,
 • zasada kompletności, czyli w dokumentacji nie powinny występować żadne braki,
 • zasada jakości, czyli wszelkiego rodzaju dokumenty powinny być porządkowane w sposób chronologiczny i przejrzysty.

Wśród zasad szczegółowych znajduje się:
 • wiarygodność,
 • bezstronność,
 • aktualność,
 • terminowość.

zasady w rachunkowościPowstanie każdej operacji gospodarczej wiążę się z pojawieniem kilku istotnych informacji, wśród których znajdują się:
 • nazwa podmiotu,
 • moment powstania,
 • wielkość operacji,
 • treść operacji,
 • podpisy osób odpowiedzialnych.


Blogger Templates