Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plUjęcie podatkowe i ujęcie bilansowe - PRZYCHODY

przychody-w-firmie
Kolejną kategorią, która inaczej definiowana jest przez prawo bilansowe i prawo podatkowe są przychody.

 Przychody według ustawy o rachunkowości to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Przychody zgodnie z tym ujęciem powstają  zgodnie z zasadą memoriału tj.  w chwili kiedy następuję przekazanie kontrahentowi towaru bądź innego produkty, który był przedmiotem transakcji.

Z kolei  w ujęciu podatkowym przychody określane są przede wszystkim jako otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przychody te ustalane są w oparciu o metodę kasową oraz metodę memoriałową jednocześnie.

W celu ustalenia podstawy opodatkowania jednostka gospodarcza musi przy klasyfikacji kosztów oraz przychodów opierać się na ustawie podatkowej. Dla ułatwienia tego procesu jednostka gospodarcza powinna prowadzić dodatkową ewidencje analityczną, która będzie uwzględniać rozbieżności pomiędzy ustawą podatkową a ujęciem rachunkowym.
Rozbieżności między prawem podatkowym oraz prawem bilansowym powodują powstanie różnic. Różnice te mogą mieć postać różnic stałych ,  przedsiębiorca nigdy danych kategorii nie zaliczy sobie jako przychody w ujęciu podatkowym lub różnice przejściowe wynikające z odmienności w momencie uznania przychodu lub kosztu, różnie te są wyrównywane w następnych okresach.


Przychody tylko bilansowe:
  • zwrócone wierzytelności, które wcześniej odpisano jako przedawnione lub na które została utworzona rezerwa, nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
  • kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań w wyniku postępowania upadłościowego.

Przychody tylko podatkowe: 
  • przychody z tytułu nieodpłatnie udostępnionych nieruchomości,
  • wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń i przychodów w naturze.

Niestety prowadzenie księgowości jednostki gospodarczej nie należy do łatwych zadań między innymi właśnie ze względu na różnice jakie występują w prawie podatkowym i prawie bilansowym.  Takie rozbieżności znacznie utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom, którzy najczęściej zmuszeni są do zatrudnienia księgowych czy skorzystanie z usług biura księgowego.

Prawo podatkowe kontra prawo bilansowe - KOSZTY


Blogger Templates