Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plŹródła finansowania majątku przedsiębiorstwa

W ramach dzisiejszego wpisu, zostaną przedstawione bardziej szczegółowe informacje na temat składników bilansu, a mianowicie pasyw.

Pasywa są źródłami finansowania majątku przedsiębiorstwa. Stad też bierze się zasada zgodności ich stanu z stanem aktywów.

Pasywa dzieli się na:
 a) Kapitały (fundusze) własne do których zalicza się:
- kapitał (fundusz) podstawowy,
- należne wpłaty na kapitał podstawowy,
- udziały (akcje) własne,
- kapitał (fundusz) zapasowy,
- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
- zysk (strata) z lat ubiegłych,
- zysk (strata) netto,
- odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).
- oraz kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania):

b) rezerwy na zobowiązania,
c) zobowiązania długoterminowe,
d) zobowiązania krótkoterminowe,
e) rozliczenia międzyokresowe.Blogger Templates